அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புப்பலகை

நாள் அறிவிப்பு இறுதி நாள்
13.11.2018 கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் ஓராண்டு கால பட்டயப்படிப்பு (2019-2020) விண்ணப்பம் 20.12.2018
09.11.2018 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்ச் சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் பட்டய வகுப்பு (முழு நேரம்) மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 10.12.2018
09.11.2018 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : Digitization of Tamil Rare Books 22.11.2018
13.11.2018 கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் ஓராண்டு கால பட்டயப்படிப்பு (2019-2020) விண்ணப்பம் 20.12.2018
09.11.2018 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்ச் சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் பட்டய வகுப்பு (முழு நேரம்) மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 10.12.2018
09.11.2018 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : Digitization of Tamil Rare Books 22.11.2018
06.07.2018 M.A, M.Phil மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 31.07.2018
01.06.2018 M.Phil மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 31.07.2018
01.06.2018 முதுகலை (M.A) மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 31.07.2018
20.11.2017 சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் பட்டய வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 12.12.2017
20.11.2016 சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் பட்டய வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 12.12.2016
20.07.2016 M.Phil மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 12.08.2016
01.07.2015 சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் பட்டய வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு31.07.2015
01.07.2015 திருமந்திரமும் வாழ்வியலும் பட்டய வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 31.07.2015
01.07.2015 M.Phil மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 31.07.2015
27.03.2015 ஊடகவியல் மாணவர்களுக்கான குறும்படப் போட்டி 15.04.2015
08.01.2015 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு 23.01.2015
25.11.2014 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : Manuscripts preservation cum resource centre 02.01.2015
25.11.2014 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : Tamil Language Teaching / Training Technology Lab 20.12.2014
25.11.2014 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு : Digitization of Tamil Rare Books 10.12.2014
01.09.2014 2014 - 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான ஓலைச்சுவடிப் பட்டய வகுப்பு ( முழுநேரம் ) மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 10.10.2014
08.09.2013 பேராசிரியர் ( சமூகவியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 11.10.2013
08.09.2013முதுநிலை ஆராய்ச்சியாளர் ( சமூகவியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 11.10.2013
25.05.2013 2013 - 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான ஓலைச்சுவடிப் பட்டய வகுப்பு ( முழுநேரம் ) மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 30.06.2013
04.05.2013 2013 - 2014 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 31.05.2013
22.11.2012 பேராசிரியர் ( சமூகவியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 20.12.2012
22.11.2012 இணைப்பேராசிரியர் ( சமூகவியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 20.12.2012
22.11.2012 இணைப்பேராசிரியர் ( தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடிகள் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 20.12.2012
22.11.2012 முதுநிலை ஆராய்ச்சியாளர் ( தமிழ் மொழி மற்றும் மொழியியல் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 20.12.2012
22.11.2012 முதுநிலை ஆராய்ச்சியாளர் ( தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடிகள் புலம் ) கல்விப் பணியிட விண்ணப்பம் 20.12.2012
31.07.2011 M.Phil மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு 17.08.2011