மொழிபெயர்ப்பு நாள்

நிகழ்வு நாள் : 30.09.2021

மொழிபெயர்ப்பு நாள்
30.09.2021. வியாழக்கிழமை

நேரம் :  முற்பகல் 11.00 மணி

இடம்  :  பேரறிஞர் அண்ணா கருத்தரங்கக் கூடம்,   உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்