பன்முக ஆளுமையாளர் கலைஞர் இணையவழி பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் நிறைவு விழா: 01.07.2021

நிகழ்வு நாள் : 01.07.2021

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி, சென்னை - 600 113.
தமிழ்மொழி (ம) மொழியியல் புலம் நடத்தும்
பன்முக ஆளுமையாளர் கலைஞர் இணையவழி பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
நிறைவு விழா: 01.07.2021