திருமுருகாற்றுப்படை, திருப்புகழ் இலக்கியப் பயிலரங்கம் நிறைவு விழா

நிகழ்வு நாள் : 26.09.2020

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை
ஐயாறப்பர் திருமுறை மன்றம், திருவையாறு
நம் தமர் ஊரன் இலக்கிய ஆராய்ச்சி மையம், சிங்கப்பூர்
உலகத் தமிழிசை இயக்கம், சென்னை
இணைந்து நடத்தும்
திருமுருகாற்றுப்படை, திருப்புகழ் இலக்கியப் பயிலரங்கம் நிறைவு விழா