உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன நிறுவனர் நாள் விழா

நிகழ்வு நாள் : 15.09.2020

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி, சென்னை - 600 113.
செப்டம்பர், 15
பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் 112ஆவது பிறந்த நாள் (ம)
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன நிறுவனர் நாள் விழா