“அண்ணாவின் பன்முகங்கள்” - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

நிகழ்வு நாள் : 15.09.2020

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி, சென்னை - 600 113.
பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் 112ஆவது பிறந்த நாள்
“அண்ணாவின் பன்முகங்கள்” - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்