அயல்நாடுகளில் தமிழ் கற்பித்தலும் மொழித் திறன் மேம்பாடும் ஆசிரியர் பயிற்சிப் பட்டறை - 3

நிகழ்வு நாள் : 06.09.2020


அயல்நாடுகளில் தமிழ் கற்பித்தலும் மொழித் திறன் மேம்பாடும்
ஆசிரியர் பயிற்சிப் பட்டறை - 3
நாள்: 2020 செப்டம்பர் 06 முதல் 27 வரை (நான்கு நாள்கள்) ஞாயிறு தோறும்