மலேசிய மாணவர்களுக்கான இணையவழி இளந்தளிர் இலக்கியப் பயிலரங்கம்

நிகழ்வு நாள் : 28.08.2020

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன அயல்நாட்டுத் தமிழர்புலம் (ம) பரத நாட்டிய இசைக்கலை வளர் இருக்கை இணைந்து நடத்தும் “மலேசிய மாணவர்களுக்கான இணையவழி இளந்தளிர் இலக்கியப் பயிலரங்கம்”
நாள் : 28.08.2020
நேரம் : மாலை 6.00 மணி