இன்றைய சூழலில் வாழ்க்கை என்பது பூந்தோட்டமா? போராட்டமா? காணொலிக் காட்சி வழியிலான சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

நிகழ்வு நாள் : 22.08.2020

இன்றைய சூழலில் வாழ்க்கை என்பது பூந்தோட்டமா? போராட்டமா? காணொலிக் காட்சி வழியிலான சிறப்புப் பட்டிமன்றம்