“மலேசியத் தமிழ்ப் படைப்புகள் ஓர் அறிமுகம் - தொடக்க விழா”

நிகழ்வு நாள் : 21.08.2020

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (ம) மலேசியா, இயல் பதிப்பகம் இணைந்து நடத்தும் “மலேசியத் தமிழ்ப் படைப்புகள் ஓர் அறிமுகம் - தொடக்க விழா”